Várólista

A NEAK országos várólista nyilvántartás honlapján ide kattintva megtudhatja, hogy a kiemelt műtétekre az egyes kórházakban hány beteg vár és milyen várakozási idővel kell számolni. Arról is tájékoztatást kaphat, hogy a várakozók száma és a várakozási idők hogyan alakulnak országosan, illetve az egyes térségekben.

Várólista szabályzat

VÁRÓLISTA

SZABÁLYZAT

Kiadás: 1
Oldal: 8
Verzió: 2
Orosházi Kórház
5900 Orosháza, Könd u. 59.
Tel: (68) 411 – 166/331, 118
Fax: (68) 411 – 166/480
Érvényes
2009. szeptember 1-től
Készítette:
Komjátiné Csáki Éva
Ellenőrizte:
Pető-Farkas Éva
Jóváhagyta:
Dr. Kalmár Mihály
főigazgató

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) kormányrendelet, a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet, a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM, a 8/2008. (I. 23.), 69/2008. (III.31.) Kormányrendelet alapján az Orosházi Kórház alábbi

Várólista szabályzat

adja ki:

A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett Orosházi Kórház a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás elvégzését – amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást – intézményi várólista alapján teljesíti, és a teljesítésről, valamint az azonnali ellátásokról külön jogszabályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság részére. A várólista alapján nyújtott beavatkozások körét a 287/2006. (XII.23.) kormányrendelet határozza meg.

A 287/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 13/A. § (1) rendelkezése alapján az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet a járóbeteg- szakellátás keretében végzett ellátásokra. A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni.

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára való felvételre jogosultra;
b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi várólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti intézményi várólista alapján, valamint betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra.

Intézményi várólista:az Orosháza Városi Önkormányzat egyes szervezeti egységein belül a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely – a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével – műtétek, beavatkozások, vizsgálatok meghatározott sorrend szerinti elvégzése, illetve nagy értékű eszközök igénybevétele érdekében kerül kialakításra.

Betegfogadási lista:az Orosházi Kórház Járóbeteg szakellátó egységeiben, amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást – a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

Azonnali egészségügyi ellátást igénylő betegek

a) személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,
b) ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn,
c) heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetekben, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet,
d) szülészeti esemény során,
e) ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel
f) heveny tudatzavar esetén, ideértve az ittasság miatti tudatzavart is
g) veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja esetén.

Sürgős szükség

Az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

2. § Intézményi várólista

Amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását és a szervezeti egység betegellátási kapacitásai ezt szükségessé teszik, vagy ha a biztosított részére az adott hónapban az Országos Egészségbiztosítási pénztár nem nyújt finanszírozást a teljesítmény-volumenkorlát felett, az Orosházi Kórház betegellátást végző szervezeti egységei az egyes egészségügyi ellátások elvégzését intézményi várólisták alapján teljesítik.

A várólistára a biztosítottakat érkezési sorrendben kell felvenni. Ha változás áll be a biztosított várólistán elfoglalt helyét illetően, a beteget haladéktalanul értesíteni kell. A várólistát a betegellátást végző szervezeti egység vezetője által erre a feladatra kijelölt személy vezeti.

A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak legfontosabb személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel) és az ellátásra való jogosultság sorrendjét tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. A várólistán szereplő adatokat és a biztosítottak egyéb adatait az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kell kezelni.

A várólistára való felkerülésekor a betegellátást végző szervezeti egység egy anonim azonosító jelet rendel a biztosítotthoz. Az azonosító jel a Novsoft várólista kezelő rendszer által generált központi betegazonosító szám.

A várólista adatait az Orosházi Kórház honlapján – folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül – úgy kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott biztosított számára a várólistán elfoglalt helye, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontja. Az adatokat kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon lehet közzétenni, a KBA megjelölésével. A szervezeti egység az egyedi azonosítót kezelőorvosa útján közli a biztosítottal.

Intézményi várólistát az 1. sz. mellékletben meghatározott ellátások tekintetében kell vezetni.

3. § Betegfogadási lista

Az Orosházi Kórház Járóbeteg ellátó szakrendelései betegfogadási listát vezetnek azokra az ellátásokra, melyekre az intézmény várólista vezetésére nem köteles.

A beteg felkerülése a befogadási listára:

A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást – a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére – előzetes időpont egyeztetés nélkül, az ellátásra történő jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történő felkerülés időpontjaként az ellátásra való jelentkezés időpontját kell feltüntetni.

A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három hónap betegforgalmi adatai alapján

a) az azonnali ellátás igénylő esetek várható számát,
b) azokat a betegeket, akik rendszeres ellátást, gondozást, illetve kontroll vizsgálatot igényelnek,
c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg számára igényelt konzíliumot, valamint,
d) a külön jogszabály szerinti szakértői eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához szükséges szakvizsgálatot.

A betegfogadási listától eltérni csak indokolt esetben lehet

sürgős szükség esetén visszamondott betegfogadási hely kiadásakor, az időpontot kereső következő betegnek. Ebben az esetben nem kell a betegfogadási listán már szereplő beteget előre hozni.

Beteget a következő szabad időponttól későbbi előjegyzési időpontra tenni csak akkor lehet, ha ez a beteg kifejezett kívánsága.

Beteg ellátásának várható elvégzési idejének módosítása

Erre csak akkor van lehetőség, ha a beteg későbbi időpontot szeretne, illetve akkor, ha szakmai okok miatt sürgős szükség áll fenn. A beteg későbbi időpontra való helyezésekor az előző előjegyzett időpontot törölni kell és új időpontra kell előjegyzést rögzíteni, erről egyéb dokumentáció rögzítése nem szükséges.

A betegfogadási listán már szereplő beteg korábbi időpontban történő azonnali ellátásánál, minden esetben ellenőrizni kell, hogy a beteg nem szerepel-e a betegfogadási listán, mivel a beteg nem maradhat rajta, ha már ellátásra került!

A beteg törlése a betegfogadási listáról

Elvégzés esetén A beteg automatikusan törlődik a betegfogadási listáról, ha az adott szakrendelésen a betegfogadási listán szereplő (előjegyzett) napon jelent meg.
Előrehozott ambuláns beavatkozás esetén Az előrehozás szakmai okát dokumentálni kell a leletben!
Beteg nem jelent meg Az aznap meg nem jelent betegeket a rendelési idő végén NEM SZABAD törölni a betegfogadási listáról! A jogszabály alapján, ha 2 hónapon belül jelentkezik a beteg, akkor részére új időpontot kell adni az előző előjegyzés módosításával. 2 hónap eltelte után a beteget törölni kell a betegfogadási listáról.
Aktualitását vesztette A beteget törölni kell a betegfogadási listáról.

4. §. Jelentés küldése

Az Orosházi Kórház az intézményi várólistáról és a betegfogadási listáról, valamint az azonnali ellátást igénylő esetekről elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon a – 2. sz. mellékletben meghatározott adattartalommal – , minden hónap 15. napjáig – a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére.

A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza a beavatkozás csoportonként az intézményi várólistára történő felkerülést időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint a 2. sz. mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 2. sz. melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.

5. § Záró rendelkezések

Az intézményi várólistát vezető személyt, valamint a betegfogadási listát vezető személyt az Orosházi Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

Jelen szabályzatot meg kell ismernie valamennyi betegellátást végző szervezeti egység vezetőjének és ennek tényét aláírásukkal igazolni kell.

Jelen Várólista Szabályzat a 2008. április 1. napján életbe lépett Várólista Szabályzat aktualizálása.

Jelen Szabályzatban foglaltak végrehajtása és ellenőrzése a főigazgató hatás- és jogköre.

Orosháza, 2009. szeptember 1.

Főigazgató

Mellékletek

Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre

Szakma Beavatkozás típusa Beavatkozás OENO kódja
Szemészet Szürkehályog műtétei 51470 – 51471;
51474 – 51475; 51574.
Fül-orr-gégegyógyászat Mandula, orrmandula műtét 52810; 52820; 52850.
Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei 52030; 52121.
Ortopédia Térdprotézis műtét 5814E – S.
Csípőprotézis műtét 58150 – 58159;
5815A – 5815F;
58163 – 58169.
Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei 5812B – E; 58037 – 39;
5810Q – Y.
Gerincsérv műtétek 58033 – 58036.
Sebészet Epekövesség miatti beavatkozás feltárás 55110; 55112; 55119; 55131.
Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia 55118; 55137 – 55138.
Katéteres epekőoldás 59541 – 59542.
Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével 55360.
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül 55350; 55390; 55300;
55310 – 55311;
55319 – 55320;
55330 – 55331; 55340.
Kardiológia Diagnosztikus szívkatéterezés, elektrofiziológiai vizsgálat (külön várólistán vezetendő) 12660; 12730 – 12731; 12740; 12750 – 12754; 12780; 33110; 33114; 33149; 86455.
Radiofrekvenciás katéterabláció 86453.
PTCA; Coronaria stent beültetés 33970; 33974.
Urológia Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia) 56020; 56030; 56060; 56070.
Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét) 56011 – 56015; 5601A; 86051.
Nőgyógyászat Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban 56850; 56860; 56540; 56550; 56560; 56511; 56710; 56721; 56722.

Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére

A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény kódja Intézmény telephelye Beavatkozás- típus Listára kerülés dátuma [éééé/hh/nn] Napi sorszám Azonnali (akut) beavatkozás (A)
Halasztható beavatkozás (H)
Esemény* Esemény dátuma [ééééhhnn]**
*  Események:
Az adott hónap során ellátott betegek Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint NOR
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok miatt a listához képest előrehozva ELO
Az adott hónap során nem ellátott betegek Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ
Halasztás kapacitáshiány miatt HKH
Halasztás a beteg kérésére HBK
A beteg nem jelent meg NJM
Egyéb okból aktualitását vesztette EOA
**  Események dátuma: Nincs esemény (várakozás) NES
Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendő.

Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére

(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként)

A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény kódja Intézmény telephelye Szakrendelés (járó) Listára kerülés dátuma [éééé/hh/nn] Napi sorszám Azonnali (akut) beavatkozás (A)
Halasztható beavatkozás (H)
Esemény* Esemény dátuma [ééééhhnn]**
*  Események:
Az adott hónap során ellátott betegek Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint NOR
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok miatt a listához képest előrehozva ELO
Az adott hónap során nem ellátott betegek Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ
Halasztás kapacitáshiány miatt HKH
Halasztás a beteg kérésére HBK
A beteg nem jelent meg NJM
Egyéb okból aktualitását vesztette EOA
**  Események dátuma: Nincs esemény (várakozás) NES
Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendő.

Megszakítás